Quản lý danh mục đầu tư với Apps Script

Để quản lý danh mục đầu tư với Apps Script, bạn có thể sử dụng Google Sheets để tạo bảng tính và sử dụng Apps Script để tự động cập nhật giá cổ phiếu, tính toán tổng giá trị danh mục và hiển thị biểu đồ thống kê. Dưới đây là một số ý tưởng để bắt đầu:

Apps Script
  1. Tự động cập nhật giá cổ phiếu: Bạn có thể sử dụng Apps Script để kết nối với các API cung cấp dữ liệu chứng khoán, như Alpha Vantage hoặc Yahoo Finance, và cập nhật giá cổ phiếu cho danh mục đầu tư của bạn trong thời gian thực. Bạn có thể sử dụng hàm UrlFetchApp.fetch() để gửi yêu cầu API và hàm JSON.parse() để phân tích cú pháp phản hồi.
  2. Tính toán tổng giá trị danh mục: Bạn có thể sử dụng các công thức tính toán trong Google Sheets để tính toán tổng giá trị của danh mục đầu tư của bạn, dựa trên số lượng cổ phiếu và giá hiện tại của từng cổ phiếu. Bạn có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT() để tính toán tổng giá trị cho toàn bộ danh mục.
  3. Hiển thị biểu đồ thống kê: Bạn có thể sử dụng Google Charts API để hiển thị biểu đồ thống kê cho danh mục đầu tư của bạn, như biểu đồ tròn hoặc biểu đồ đường. Bạn có thể sử dụng hàm ChartService.newPieChart() hoặc ChartService.newLineChart() để tạo biểu đồ và hàm Range.getValues() để lấy dữ liệu từ bảng tính.
  4. Tự động cập nhật danh mục: Bạn có thể sử dụng Apps Script để tự động cập nhật danh mục đầu tư của bạn, bằng cách đặt lịch trình cho các tác vụ như cập nhật giá cổ phiếu hoặc tính toán tổng giá trị. Bạn có thể sử dụng hàm ScriptApp.newTrigger() để tạo các trigger và hàm Utilities.sleep() để đặt độ trễ giữa các tác vụ.

Với các ý tưởng trên, bạn có thể tạo một ứng dụng quản lý danh mục đầu tư đơn giản và hiệu quả với Google Sheets và Apps Script.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận