Sử dụng Apps Script để tạo Approval nhiều cấp

Sử dụng Apps Script để tạo Approval nhiều cấp Giới thiệu Approval nhiều cấp là một quy trình phổ biến trong các tổ chức để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc ra quyết định. Quy trình này yêu cầu một tài liệu hoặc yêu cầu được phê duyệt bởi … Đọc tiếp

Ứng dụng Apps Script, Google Sheets và Telegram Bot trong quản lý công việc

Kết hợp Google Sheets, Apps Script và Telegram Bot là một cách tuyệt vời để tạo ra một hệ thống tự động hóa quy trình làm việc và thông báo cho nhóm của bạn. Bằng cách sử dụng Apps Script, bạn có thể tạo ra các kịch bản tùy chỉnh cho Google Sheets để tự … Đọc tiếp

Apps Script có thể làm gì?

Apps Script là một công cụ giúp người dùng tạo ra các ứng dụng, tính năng, kịch bản và các công cụ tùy chỉnh cho các ứng dụng của Google như Google Sheets, Google Docs và Google Forms. Nền tảng này là một công cụ rất mạnh mẽ và có thể được sử dụng để … Đọc tiếp