Sử dụng Apps Script để sắp xếp lại File trong Drive

Sử dụng Apps Script để sắp xếp lại File trong Drive

Apps Script là một nền tảng lập trình dựa trên JavaScript, cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong các ứng dụng Google như Google Sheets, Google Docs, Google Forms,… Apps Script có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng mạnh mẽ, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Sử dụng Apps Script để sắp xếp lại File trong Drive

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng Apps Script để sắp xếp lại file trong Drive.

1. Tạo dự án Apps Script

Đầu tiên, bạn cần tạo một dự án Apps Script mới. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập trang web Google Apps Script: http://script.google.com/home/ và nhấp vào nút Tạo dự án.

2. Thêm hàm

Tiếp theo, bạn cần thêm một hàm vào dự án của mình. Hàm này sẽ được sử dụng để sắp xếp lại file trong Drive.

Dưới đây là một ví dụ về hàm này:

JavaScript

function reorderFiles(folderId, sortBy, sortOrder) {
 // Lấy danh sách tất cả file trong thư mục
 var files = DriveApp.getFilesById([folderId]);

 // Sắp xếp file theo tiêu chí đã cho
 files.sort(function(a, b) {
  if (sortBy === "name") {
   return a.getName().localeCompare(b.getName());
  } else if (sortBy === "dateCreated") {
   return new Date(a.getDateCreated()).getTime() - new Date(b.getDateCreated()).getTime();
  } else if (sortBy === "size") {
   return a.getSize() - b.getSize();
  }
 }, sortOrder === "asc" ? 1 : -1);
}

Hàm reorderFiles() nhận ba đối số làm đối số. Đối số đầu tiên là ID của thư mục. Đối số thứ hai là tiêu chí sắp xếp. Đối số thứ ba là thứ tự sắp xếp.

Trong hàm này, chúng ta sẽ lấy danh sách tất cả file trong thư mục. Sau đó, chúng ta sẽ sắp xếp file theo tiêu chí đã cho. Cuối cùng, chúng ta sẽ cập nhật thứ tự các file trong thư mục.

3. Chạy hàm

Để sắp xếp lại file trong thư mục, bạn có thể gọi hàm reorderFiles() trực tiếp từ trang web Google Apps Script.

Để thực hiện việc này, hãy mở dự án Apps Script của bạn và sau đó nhấp vào nút Chạy.

4. Kiểm tra kết quả

Sau khi chạy hàm reorderFiles(), các file trong thư mục sẽ được sắp xếp lại theo thứ tự bạn đã chỉ định.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng Apps Script để sắp xếp lại file trong Drive. Ứng dụng này có thể được sử dụng để sắp xếp lại file trong bất kỳ thư mục nào trong Drive.

Để ứng dụng này hoạt động tốt, bạn cần đảm bảo rằng tất cả các file trong thư mục đều có tên hoặc ngày tạo hoặc kích thước duy nhất. Nếu có hai hoặc nhiều file có cùng tên hoặc ngày tạo hoặc kích thước, ứng dụng sẽ không thể sắp xếp lại chúng một cách chính xác.

Bạn có thể thêm các tính năng bổ sung cho ứng dụng này, chẳng hạn như:

 • Thêm tùy chọn để sắp xếp lại file theo tiêu chí khác, chẳng hạn như ngày chỉnh sửa hoặc người chỉnh sửa.
 • Thêm tùy chọn để sắp xếp lại file theo thứ tự ngẫu nhiên.
 • Thêm tùy chọn để lưu lại thứ tự sắp xếp của các file.

Dịch vụ lập trình ứng dụng

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script, Power Apps từ cơ bản đến nâng cao.

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận