Xử lý File hiệu quả trong Google Drive với Apps Script

Apps Script là một nền tảng mã hóa được tích hợp sẵn cho phép bạn tự động hóa các tác vụ trong Google Drive và các ứng dụng Google khác.