Tạo một UserForm đơn giản trong Sidebar với Apps Script

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo một UserForm đơn giản trong Sidebar với Apps Script.