Cách sử dụng UrlFetchApp trong Apps Script để gọi API

Mục lục:

 • Giới thiệu
 • Cách sử dụng UrlFetchApp
 • Code ví dụ
 • Kết luận

Giới thiệu

API (Application Programming Interface) là một tập hợp các quy ước và giao thức cho phép các ứng dụng tương tác với nhau. API được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, ứng dụng di động, và các ứng dụng doanh nghiệp.

Với Apps Script, bạn có thể sử dụng UrlFetchApp để gọi API. UrlFetchApp là một lớp cung cấp các phương thức để truy cập các tài nguyên web.

Cách sử dụng UrlFetchApp

Để sử dụng UrlFetchApp, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Nhập thư viện UrlFetchApp.
 2. Tạo một đối tượng UrlFetchApp.
 3. Đặt các tùy chọn cho yêu cầu HTTP.
 4. Gọi phương thức fetch() để thực hiện yêu cầu.
 5. Lấy kết quả của yêu cầu.

Code ví dụ

Dưới đây là đoạn code ví dụ gọi API Google Search:

function callGoogleSearch() {
 // Nhập thư viện UrlFetchApp
 var UrlFetchApp = require("google-apps-script.URLFetchApp");

 // Tạo một đối tượng UrlFetchApp
 var urlFetch = UrlFetchApp.fetch("http://www.google.com/search?q=google");

 // Đặt các tùy chọn cho yêu cầu HTTP
 urlFetch.setRequestMethod("GET");
 urlFetch.setRequestTimeout(10000);

 // Gọi phương thức fetch() để thực hiện yêu cầu
 urlFetch.fetch();

 // Lấy kết quả của yêu cầu
 var response = urlFetch.getContentText();

 // In kết quả ra console
 console.log(response);
}

Kết luận

UrlFetchApp là một công cụ hữu ích để gọi API trong Apps Script. Bằng cách sử dụng UrlFetchApp, bạn có thể truy cập dữ liệu và tính năng từ các ứng dụng web khác.

Các mẹo bổ sung:

 • Sử dụng các phương thức khác của UrlFetchApp để truy cập các tài nguyên web khác nhau.
 • Thêm xử lý lỗi để xử lý các lỗi xảy ra khi gọi API.
 • Tạo các hàm để gọi API một cách dễ dàng hơn.

Kết luận:

Sử dụng UrlFetchApp trong Apps Script để gọi API là một cách tuyệt vời để truy cập dữ liệu và tính năng từ các ứng dụng web khác. Bằng cách sử dụng UrlFetchApp, bạn có thể tạo các ứng dụng web mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận