Tạo một Google Forms phức tạp một cách tự động với Apps Script

Google Forms có thể không đáp ứng được nhu cầu nếu bạn cần tạo một biểu mẫu phức tạp. Sử dụng Apps Script để tạo một Google Forms tự động.