Tạo một Google Forms phức tạp một cách tự động với Apps Script

Google Forms có thể không đáp ứng được nhu cầu nếu bạn cần tạo một biểu mẫu phức tạp. Sử dụng Apps Script để tạo một Google Forms tự động.

Sử dụng Apps Script để tạo bài kiểm tra tự động

Sử dụng Apps Script để tạo bài kiểm tra tự động Giới thiệu: Việc tạo bài kiểm tra thủ công tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót. Apps Script là giải pháp giúp bạn tự động hóa quy trình này, tạo bài kiểm tra nhanh chóng và chính xác. Lợi ích: Hướng dẫn: … Đọc tiếp