Gửi Email tự động khi một vùng trong Google Sheets bị thay đổi

Theo dõi các thay đổi đối với dữ liệu trong Google Sheets có thể tốn thời gian và công sức. Sử dụng Google Apps Script để gửi email tự động