Viết API đơn giản trong Apps Script giúp Query dữ liệu từ Google Sheets

Google Sheets là một công cụ tuyệt vời để lưu trữ và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần truy cập dữ liệu từ Google Sheets từ các ứng dụng hoặc dịch vụ khác. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng Google Apps Script để tạo API giúp truy vấn dữ liệu từ Google Sheets.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết API đơn giản trong Apps Script giúp Query dữ liệu từ Google Sheets.

1. Tạo dự án Apps Script

Để bắt đầu, bạn cần tạo một dự án Apps Script mới. Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập Google Apps Script: http://script.google.com/home/ và nhấp vào Tạo dự án.

2. Tạo hàm Query

Tiếp theo, chúng ta cần tạo hàm Query để thực hiện truy vấn dữ liệu từ Google Sheets. Hàm Query sẽ nhận đầu vào là một URL của Google Sheets và một truy vấn SQL.

function queryData(spreadsheetUrl, query) {
 // Lấy dữ liệu từ Google Sheets
 var sheet = SpreadsheetApp.openById(spreadsheetUrl);
 var data = sheet.getRange("A1:Z").getValues();

 // Chạy truy vấn SQL
 var rows = [];
 for (var i = 0; i < data.length; i++) {
  var row = data[i];
  var result = query(row);
  rows.push(result);
 }

 // Trả về kết quả
 return rows;
}

Hàm này sẽ thực hiện các bước sau:

 1. Lấy dữ liệu từ Google Sheets bằng cách sử dụng hàm getRange().
 2. Chạy truy vấn SQL bằng cách sử dụng hàm query().
 3. Trả về kết quả dưới dạng mảng.

3. Thử nghiệm hàm Query

Để thử nghiệm hàm Query, bạn có thể tạo một bảng tính Google Sheets mới và nhập dữ liệu mẫu. Sau đó, bạn có thể gọi hàm Query với URL của bảng tính và truy vấn SQL.

// Tạo bảng tính Google Sheets mới
var spreadsheet = SpreadsheetApp.create("My Spreadsheet");

// Nhập dữ liệu mẫu
spreadsheet.getRange("A1").setValues([
 [1, "John Doe"],
 [2, "Jane Doe"],
 [3, "John Smith"],
]);

// Gọi hàm Query
var results = queryData(spreadsheet.getId(), "SELECT * FROM A1:B");

// In kết quả
console.log(results);

Kết quả sẽ là mảng chứa hai mảng. Mỗi mảng trong mảng kết quả đại diện cho một hàng trong bảng tính.

[
 [1, "John Doe"],
 [2, "Jane Doe"],
 [3, "John Smith"],
]

4. Chia sẻ API

Để chia sẻ API, bạn có thể tạo một ứng dụng web Google và cài đặt Apps Script. Sau đó, bạn có thể gọi hàm Query từ ứng dụng web của mình.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách viết API đơn giản trong Apps Script giúp Query dữ liệu từ Google Sheets. API này có thể được sử dụng để truy cập dữ liệu từ Google Sheets từ các ứng dụng hoặc dịch vụ khác.

Dịch vụ lập trình ứng dụngProgramming Services

🎯 Lập trình API, Python, Node JS, Telegram Bot, Power Automate, ứng dụng Power Apps và Apps Script

🎯 Programming API, Python, Node JS, Telegram Bot, Automate Workflow, Power Apps and Apps Script for Google Products.

📒 Nhận dạy Lập trình Apps Script từ cơ bản đến nâng cao khu vực Tân Bình – TP.HCM

📒 Teaching Apps Script from Basic to Advanced around Tan Binh District, HCMC

📞 +84 78 600 5534 (Zalo, WhatsApp, Telegram)

🌏 appscript.online

Viết một bình luận